Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Příměstský tábor » Provozní řád

Provozní řád Příměstského tábora

 

Pořadatel: Plavecká škola Plaveckého Klubu Slávia VŠ Plzeň, 

Místo konání: bazén Slovany nebo bazén Lochotín, dle dispozic v přihlášce. 

Zákonný zástupce – povinnosti, práva, zodpovědnost

Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen

1) Řádně podat Přihlašovací formulář dle podmínek konkrétního PT

 2) Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce

 3) Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se účastníka PT (viz. Přihlášky, Platby a Storna) Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň, Sokolovská 46, Plzeň Tel: 373 300 334

Zákonný zástupce má práva

1) Na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna termínu)

 2) Požadovat vrácení finanční úhrady za PT v případě splnění podmínek uvedených v kapitole Přihlášky, Platby a Storna, Zodpovědnost organizátora (pořadatele) za účastníka příměstského tábora

3) V případě nesouhlasu s pořizováním a používáním fotografií a videozáznamů má zákonný zástupce právo zaslat nesouhlasný email na adresu organizátora PT. Tento email bude akceptován.

 Organizátor je povinen

1) Informovat zákonného zástupce účastníka nejméně 5 dnů před zahájením PT o organizaci, rámcovém programu, vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost PT. Tyto informace jsou zasílány zákonným zástupcům e-mailem, telefonicky nebo jsou vystaveny na webových stránkách www.plaveckaskolaplzen.cz v sekci Příměstský tábor.

2) Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování. Vedoucí nebo instruktor přebírá účastníka PT od zákonného zástupce nebo osoby zastupující zákonného zástupce od 7:30 – 8:00h na předem určeném místě (zpravidla ve vestibulu MPSL), a předává účastníka PT zákonnému zástupci nebo osobně zastupující zákonného zástupce od 15:30 – 16:00h. na předem určeném místě (zpravidla ve vestibulu MPSL).

3) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiné zdravotní nevolnosti v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit ošetření/ první pomoc/doprovod k lékaři nebo přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce.

 4) Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. zpoždění autobusu MHD s dětmi na cestě v dopravní zácpě), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu

5) Vést řádně Knihu docházky

6) Vést řádně Knihu úrazů

7) Vydat zákonnému zástupci nebo osobě zastupující zákonného zástupce potvrzení o účasti na PT zejména pro uplatnění u pojišťoven, příspěvků u zaměstnavatele nebo sociálních příspěvků. Toto potvrzení vydáváme na základě včasné úhrady PT.

 Organizátor má práva

1) Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT zejména věk, zdravotní způsobilost, naplnění kapacity PT a zájemce, se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy.

2) Odmítnout účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost změnila tak, že se účastník stal neschopným (zdravotní stav nebo nedodání potřebných dokumentů).

3) Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT (zejména zdravotní důvody, úrazy, chování).

4) Vést evidenci účastníků tábora i pořizovat fotodokumentaci během PT, která bude použita výhradně pro účely PŠ.

5) Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v těchto případech-nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT.

6) Zrušit termín PT z důvodu nedostatku obsazených míst. Organizátor může účastníkům nabídnout náhradní termín. Termíny příměstského tábora   10.7. – 14.7.2017, 17.7. – 21.7. 2017, 14.8. – 18.8. 2017, 21.8. – 25.8. 2017, 28.8. – 1.9.2017 Program příměstského tábora Program je rozdělen na část, kde jsou zařazeny sportovní nebo volnočasové aktivity (zpravidla v dopoledních hodinách) a výuku plavání (zpravidla dopoledne a odpoledne).

 V programu je zohledněn:

-          počet účastníků

-          věk účastníků (pořádáme PT pro děti od 6 – 12 let)

-          aktuální počasí

 Nepředvídatelné události (onemocnění vedoucího/vedoucí, onemocnění instruktorů, technické problémy s prostory). Vyhrazujeme si možnost měnit nebo regulovat program PT dle aktuální situace.

 Přihlášky, platby a storno podmínky

 Účastníkem se stává zájemce, který:

1) Splňuje podmínku věku účastníků 6-12 let. Věku 6 let musí účastník dovršit nejpozději v den nástupu na PT.

 2) Splňuje nárok na zdravotní stav a fyzickou kondici (viz. Bezpečnost a ochrana zdraví)

3) Řádně vyplnil a Přihlašovací formulář na www.plaveckaskolaplzen.cz  (Přihlašovací formulář slouží jako jasná identifikace účastníka PT a jeho zákonného zástupce; dále seznamu je se závaznými podmínkami na konkrétní PT a upravuje smluvní vztahy (kam spadá i tento Provozní řád) na konkrétní PT

4) provedl platbu za PT dle pokynů (viz. Platby)

5) má veškeré sportovní vybavení tak, jak je napsáno v pokynech pro účastníky (viz. Podrobné informace na PT)

V případě naplnění kapacity PT si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlašovací formuláře a zájemce o PT.

  PLATBY

Platba musí být provedena pro červencové termíny nejpozději do 30.6.2017, pro srpnové termíny nejpozději do 31.7.2017. Po vyplnění Přihlašovacího formuláře budou na kontaktní email doručeny platebními údaje. PT lze uhradit bankovním převodem nebo  hotově v kanceláři Plavecké školy PK Slávia VŠ na Lochotíně v úředních hodinách. Cena PT činí 2200 Kč na daný termín. STORNO PODMÍNKY V případě onemocnění dítěte máte nárok na vrácení plné částky, pokud nahlásíte omluvu do 24 hodin před zahájení plánované účasti. Peníze vracíme na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti rodičů. Omluvou v den nástupu na tábor, nemáte nárok na vrácení finanční částky za právě probíhající den tábora. Za ostatní dny Vám budou peníze vráceny v plné výši. Omluvu lze provést: - e-mailem na kielbergerova@bazenlochotin.cz . Všechny storna musí být vyřešeny nejpozději do 15 dnů po absolvování PT.

 Bezpečnost a ochrana zdraví

Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit ostatní účastníky PT nebo personál. Tímto si vyhrazujeme právo nepřijmout dítě na PT již při nástupu. V případě, že se výše uvedené skutečnosti změní v průběhu pobytu, informuje instruktor neprodleně zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce o vzniklé situace. S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlašovacím formuláři. Zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba je povinna si nemocné dítě převzít v nejkratší možné době. Zákonný zástupce nebo osoba pověřená zákonným zástupcem je povinna informovat organizátora o důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka zejména se to týká alergií, medikace, dietního či pohybového režimu. Toto se týká i všech změn, které by mohly ovlivnit chování či zdravotní stav účastníka PT. Personál je vyškolen na úrovni zdravotního minima. Po celou dobu svého pobytu na PT je účastník pod dohledem instruktora. Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem společnosti Plavecký Klub Slávia VŠ Plzeň v případě vzniku pojistné události pojistitel případně uhradí:

1) škodu na zdraví nebo na životě

2) škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou

3) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody dle bodu 1) a 2)

V prostorách MPSL se účastníci i personál řídí Návštěvním řádem plaveckého stadionu, kterému tento provozní řád PT podléhá.

 Stravování a pitný režim

Stravování a pitný režim je nastaven takto: svačina, oběd a pitný režim po celou dobu pobytu.

Vybavení na PT

Účastník musí při prvním převzetí předat vedoucímu/instruktorovi kopii průkazu zdravotní pojišťovny. Na PT nosí účastník pouze věci potřebné. Toto se řídí pokyny dle konkrétního PT, které zasílá organizátor zákonným zástupcům před zahájením PT. Nedoporučujeme dávat dětem na PT cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších dětí (především se jedná o zbraně, návykové látky apod.). Jako organizátor si vyhrazujeme právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo osobě tímto pověřené.

Závěrečné ustanovení

Veškeré aktivity spojené s konáním PT podléhají zákonu č. 471/2005 Sb., a úplnému znění zákona č. 258/2000 Sb. o Ochraně veřejného zdraví, dále vyhláškám Ministerstva zdravotnictví, a to č. 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění a č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění. Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré údaje slouží pouze pro potřeby Plavecké školy PK Slávia VŠ Plzeň. Dle předepsaných lhůt dochází k jejich skartování. Zákonný zástupce či osoba zastupující zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit Plavecké školy PK Slávia VŠ Plzeň.

Platnost tohoto Provozního řádu příměstského tábora nabývá v Plzni dne 20.2.2017