Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Přihláška » Provozní řád

Facebook

Provozní řád - Plavecká škola

1. Základní ustanovení

Provozní řád PŠ je závaznou směrnicí, která stanovuje povinnosti a odpovědnost všech účastníků plavecké výuky.

Všichni účastníci plaveckého kurzu jsou povinni se s tímto Provozním řádem PŠ seznámit a následně jej respektovat a dodržovat.

2. Hygienické zásady pro účastníky plavecké výuky

 •  Před vstupem do bazénu je nutné celé tělo umýt mýdlem bez plavek a důkladně se pod sprchou opláchnout. Po každém použití WC je nutné se opět osprchovat.
 •  Každý účastník plavecké výuky musí mít čisté plavky bez kovových a umělohmotných součástí, které mohou být příčinou úrazu.
 •  Do prostoru bazénové haly se nevstupuje v civilním oblečení. Děti, kteří se přímo nezúčastní výuky, ale jsou přítomní v prostoru bazénové haly, musí být převlečeni do vhodného úboru (např. tričko, šortky apod.).
 •  Pokud se na bazénu používají pantofle, musí být vhodné do vlhkého prostředí a používané pouze k tomuto účelu.
 •  Každé dítě musí mít vlastní osušku a hygienické potřeby, které nesmí být ve skleněných obalech.
 •  Důležitá je i hygiena dětí po plavecké výuce. Důkladné osušení těla i vlasů a před odchodem přiměřené setrvání ve vstupních prostorách plaveckého areálu je prevencí před nemocí z prochladnutí.
 •  Do plaveckého bazénu nesmějí vstupovat účastníci plavecké výuky s horečkou, zánětem očních spojivek, infekčními chorobami, otevřenými ranami a nečistí.

3. Pokyny pro účastníky kurzu plavecké výuky

 • S povinnostmi jsou účastníci kurzu seznámeni učiteli plavání při zahájení v úvodní hodině.
 • Účastník kurzu se chová při plavecké výuce ukázněně, řídí se pokyny učitele plavání.
 • Do prostoru šaten, sprch a bazénové haly je vstup pouze po předložení platné průkazky v recepci a to maximálně 15 minut před zahájením lekce. Opustit šatny je nutné maximálně do 15 minut po ukončení výukové hodiny.
 • Choďte pomalu a opatrně. V celém plaveckém areálu je zakázáno běhání strkání, pošťuchování apod.
 • Po příchodu k šatnám se každý účastník kurzu vyzuje, obuv si odnese a uloží do přidělené skříňky.
 • V šatně se svlékne, uloží své věci do skříňky a připraví si věci na plavání (plavky, mýdlo, ručník - nejlépe v igelitové tašce).
 • Před osprchováním jde každý účastník kurzu na WC. Následně se osprchuje bez plavek s použitím vlastního mýdla. Používání plavecké čepice není povinné, ale vhodné hlavně pro účastníky kurzu s dlouhými vlasy. Dlouhé vlasy je nutné sepnout gumičkou, aby nepadaly do obličeje.
 • Účastníci kurzu, kteří se přímo nezúčastní výuky, se v šatně převléknou do vhodného oblečení (tričko, šortky) a na bazén vstupují bosí nebo ve vhodné voděodolné obuvi používané jen k tomu účelu.
 • Účastník kurzu nastoupí v předem určeném místě k zahájení plavecké výuky. Nepřibližuje se k okraji bazénu, nebere plavecké pomůcky.
 • Účastník kurzu, který se před výukou necítí zdráv nebo má jiné potíže, upozorní na tuto skutečnost učitele plavání, který rozhodne o jeho další účasti ve výuce. Stejně tak učiní i v průběhu vyučovací hodiny.
 • V žádném případě v průběhu vyučovací hodiny účastník kurzu nevstupuje do bazénu bez přímého pokynu učitele plavání.
 • Je přísně zakázáno do bazénu skočit. Výjimku tvoří pouze skoky jako součást výuky, a to na přímý pokyn učitele plavání a za dodržení všech bezpečnostních zásad.
 • Účastník kurzu se nesmí svévolně vzdálit z vymezeného prostoru, kde probíhá výuka jeho družstva a nevykonává jinou činnost, než která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem plavání.
 • Bez povolení učitele plavání se nevzdaluje z místa výuky. Vždy musí uvědomit svého učitele plavání o potřebě opustit prostor bazénové haly (odchod na WC, nevolnost apod.).
 • Dodržuje základní hygienická pravidla: do vody nesmí kašlat, smrkat, plivat, močit ani jiným způsobem ji znečišťovat.
 • Nenosí při výuce hodinky, náramky, prstýnky, řetízky, ozdobné sponky do vlasů ani jiné předměty, které by mohly být příčinou úrazu vlastního nebo jiné osoby. Doporučuje se nenosit náušnice.
 • Účastník kurzu má ostříhané nehty, při výuce nežvýká.
 • Při plavecké výuce není dovoleno používat plavecké brýle. Výjimku může povolit učitel plavání, např. na doporučení lékaře.
 • Je zakázáno donášet do prostoru bazénové haly veškeré jídlo a nápoje S výjimkou dvouhodinových lekcí, kdy je možné pro dodržení pitného režimu mít sebou plastovou láhev s vodou pro občerstvení v průběhu krátké přestávky.

4. Ošetřování úrazů

Při plavecké výuce v PŠ poskytuje předlékařskou první pomoc učitel plavání a plavčík.

V případě nutnosti lékařského ošetření učitel plavání v součinnosti s ředitelem PŠ nebo jeho zástupcem informuje rodiče dítěte. Rodiče přebírají odpovědnost za své dítě převzetím od učitele plavání.

5. Odpovědnost za bezpečnost

Plavecká škola - učitel plavání

PŠ odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků kurzu při plavecké výuce od okamžiku převzetí dětí od rodičů v předem určeném místě pro zahájení plaveckého výcviku. Jeho zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků zaniká předáním dětí rodičům po ukončení hodiny v předem určeném prostoru bazénové haly.

PŠ nezodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví dětí při mimořádných odchodech z bazénové haly v průběhu plavecké výuky.

6. Odpovědnost za věci vnesené

Provozovatel plaveckého areálu odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, byly-li odloženy na místě k tomu určeném dle návštěvního řádu areálu. Provozovatel PŠ neručí za věci ponechané bez dozoru okolo bazénu.

7. Všeobecné ustanovení

 • Kurz probíhá ve vypsaném období.
 • Cena kurzů je KO 2 300,-Kč, RD 2 300,-Kč, ZP 1 9000,-Kč, ZD 1 9000,-Kč, DO 2800,-Kč
 • Nabízíme možnost sourozeneckých slev.
 • Vyšší kurzovné se hradí celé, u druhého dítěte lze využít 30% slevu, u třetího a dalšího dítěte lze uplatnit slevu 50%.
 • Během státních svátku se plavecké kurzy nekonají, za státní svátek si nelze vybrat náhradu.
 • Zdravotní obtíže  a dovolená nejsou důvodem k vrácení kurzovného.
 • PŠ naposkytuje náhradní hodiny.
 • Ke vstupu do šaten(na kurz) jste oprávněni pouze po předložení platné průkazky na recepci bazénu 
 • Bez průkazky nebude umožněn vstup na bazén.
 • Za vystavení duplikátu průkazky je nutné uhradit 200,-Kč
 • Šatny jsou vám k dispozici 15min před a 15min po plavecké lekci.
 • Dětské šatny jsou k dispozici pouze pro převlékání 
  KO - maminky, děti (tatínkové s dětmi využijí pánskou šatnu),
  RD - maminky, děti (tatínkové s dětmi využijí pánskou šatnu), 
  ZP - pouze děti, rodiče, kteří si chtějí jít zaplavat musejí použít šatnu dámskou či pánskou
 • ZD - velké šatny
 • Přihlášením na plavecký kurz udělujete svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů z průběhu plaveckých lekcí a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů PŠ, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné. Zákazník, který svolil k pořizování a použití fotografií a videozáznamů jeho osoby, může svůj souhlas kdykoli odvolat a to zasláním emailu na adresu PŠ.
 • Během období konání kurzu budou 2 ukázkové hodiny. Na tyto hodiny bude umožněn vstup zdarma. Mimo tyto hodiny je "divák"  povinen zakoupit si vstupné dle platného ceníku.

Účastníci plavecké výuky jsou povinni dodržet pokyny zaměstnanců plaveckého areálu.