Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Přihláška » Provozní řád

Provozní řád - Plavecká škola

1. Základní ustanovení

Provozní řád PŠ je závaznou směrnicí, která stanovuje povinnosti a odpovědnost všech účastníků plavecké výuky.

Všichni účastníci plaveckého kurzu jsou povinni se s tímto Provozním řádem PŠ seznámit a následně jej respektovat a dodržovat.

2. Hygienické zásady pro účastníky plavecké výuky

 •  Před vstupem do bazénu je nutné celé tělo umýt mýdlem bez plavek a důkladně se pod sprchou opláchnout. Po každém použití WC je nutné se opět osprchovat.
 •  Každý účastník plavecké výuky musí mít čisté plavky bez kovových a umělohmotných součástí, které mohou být příčinou úrazu.
 •  Do prostoru bazénové haly se nevstupuje v civilním oblečení. Děti , kteří se přímo nezúčastní výuky, ale jsou přítomní v prostoru bazénové haly, musí být převlečeni do vhodného úboru (např. tričko, šortky apod.).
 •  Pokud se na bazénu používají pantofle, musí být vhodné do vlhkého prostředí a používané pouze k tomuto účelu.
 •  Každé dítě musí mít vlastní osušku a hygienické potřeby, které nesmí být ve skleněných obalech.
 •  Důležitá je i hygiena dětí po plavecké výuce. Důkladné osušení těla i vlasů a před odchodem přiměřené setrvání ve vstupních prostorách plaveckého areálu je prevencí před nemocí z prochladnutí.
 •  Do plaveckého bazénu nesmějí vstupovat účastníci plavecké výuky s horečkou, zánětem očních spojivek, infekčními chorobami, otevřenými ranami a nečistí.

3. Pokyny pro účastníky kurzu plavecké výuky

 • S povinnostmi jsou účastníci kurzu seznámeni cvičiteli plavání při zahájení v úvodní hodině.
 • Účastník kurzu se chová při plavecké výuce ukázněně, řídí se pokyny cvičitele plavání.
 • Do prostoru šaten, sprch a bazénové haly je vstup pouze po předložení platné průkazky/aktivním čipem a to maximálně 15 minut před zahájením lekce. Opustit šatny je nutné maximálně do 15/minut po ukončení výukové hodiny. V případě překročení intervalu pro opuštění šaten má PK Slávia VŠ Plzeň nárok požadovat doplatek dle platného ceníku. V případě ztráty průkazky/čipu je za její nové vystavení účtováno 200,-Kč. Průkazku/čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč na celé pololetí (po celou dobu konání kurzu). Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Po skončení celého vypsaného období lez čip vrátit na pokladně/recepci, kde Vám bude vrácene záloha 100,-Kč.
 • Choďte pomalu a opatrně. V celém plaveckém areálu je zakázáno běhání strkání, pošťuchování apod.
 • Po příchodu k šatnám se každý účastník kurzu vyzuje, obuv si odnese a uloží do přidělené skříňky popřípadě botníku tomu určeném.
 • V šatně se svlékne, uloží své věci do skříňky a připraví si věci na plavání (plavky, mýdlo, ručník - nejlépe v igelitové tašce).
 • V dětských šatnách se převlékají pouze účastníci příslušného kurzu.
 • Před osprchováním jde každý účastník kurzu na WC. Následně se osprchuje bez plavek s použitím vlastního mýdla. Používání plavecké čepice není povinné, ale vhodné hlavně pro účastníky kurzu s dlouhými vlasy. Dlouhé vlasy je nutné sepnout gumičkou, aby nepadaly do obličeje.
 • Účastníci kurzu, kteří se přímo nezúčastní výuky, se v šatně převléknou do vhodného oblečení (tričko, šortky) a na bazén vstupují bosí nebo ve vhodné protiskluzové obuvi používané jen k tomu účelu.
 • Účastník kurzu nastoupí v předem určeném místě k zahájení plavecké výuky. Nepřibližuje se k okraji bazénu, nebere plavecké pomůcky.
 • Účastník kurzu, který se před výukou necítí zdráv nebo má jiné potíže, upozorní na tuto skutečnost cvičitele plavání, který rozhodne o jeho další účasti ve výuce. Stejně tak učiní i v průběhu vyučovací hodiny.
 • V žádném případě v průběhu vyučovací hodiny účastník kurzu nevstupuje do bazénu bez přímého pokynu cvičitele plavání.
 • Je přísně zakázáno do bazénu skočit. Výjimku tvoří pouze skoky jako součást výuky, a to na přímý pokyn učitele plavání a za dodržení všech bezpečnostních zásad.
 • Účastník kurzu se nesmí svévolně vzdálit z vymezeného prostoru, kde probíhá výuka jeho družstva a nevykonává jinou činnost, než která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem plavání.
 • Bez povolení učitele plavání se nevzdaluje z místa výuky. Vždy musí uvědomit svého učitele plavání o potřebě opustit prostor bazénové haly (odchod na WC, nevolnost apod.).
 • Dodržuje základní hygienická pravidla: do vody nesmí kašlat, smrkat, plivat, močit ani jiným způsobem ji znečišťovat.
 • Nenosí při výuce hodinky, náramky, prstýnky, řetízky, ozdobné sponky do vlasů ani jiné předměty, které by mohly být příčinou úrazu vlastního nebo jiné osoby. Doporučuje se nenosit náušnice.
 • Účastník kurzu má ostříhané nehty, při výuce nežvýká.
 • Při plavecké výuce v malém bazénu není dovoleno používat plavecké brýle. Výjimku může povolit cvičitel plavání, např. na doporučení lékaře.
 • Je zakázáno donášet do prostoru bazénové haly veškeré jídlo a nápoje S výjimkou dvouhodinových lekcí, kdy je možné pro dodržení pitného režimu mít sebou plastovou láhev s vodou pro občerstvení v průběhu krátké přestávky.

4. Ošetřování úrazů

Při plavecké výuce v PŠ poskytuje předlékařskou první pomoc učitel plavání a plavčík.

V případě nutnosti lékařského ošetření učitel plavání v součinnosti s ředitelem PŠ nebo jeho zástupcem informuje rodiče dítěte. Rodiče přebírají odpovědnost za své dítě převzetím od učitele plavání.

5. Odpovědnost za bezpečnost

Plavecká škola - cvičitel plavání

PŠ odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků kurzu při plavecké výuce od okamžiku (v případě kurzu "Základní plavání" převzetí dětí od rodičů) příchodu na předem určené místo pro zahájení plavecké výuky. Jeho zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků/účastníků kurzu zaniká rozchodem (v případě "Základního plavání" předáním dětí rodičům) po ukončení hodiny v předem určeném prostoru bazénové haly.

PŠ nezodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví dětí při mimořádných odchodech z bazénové haly v průběhu plavecké výuky.

6. Odpovědnost za věci vnesené

Provozovatel plaveckého areálu odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, byly-li odloženy na místě k tomu určeném dle návštěvního řádu areálu. Provozovatel PŠ neručí za věci ponechané bez dozoru okolo bazénu.

7. Všeobecné ustanovení

 • Kurz probíhá ve vypsaném období.
 • Cena kurzů je dle ceníku Plavecké školy
 • Nabízíme možnost sourozeneckých slev.
 • Vyšší kurzovné se hradí celé, u druhého dítěte lze využít 30% slevu, u třetího a dalšího dítěte lze uplatnit slevu 50%. V případě kombinace sourozenec v klubu(PK Slávia VŠ Plzeň), se hradí členské příspěvky celé a sleva se uplatňuje na cenu kurzu v plavecké škole.
 • Během státních svátku a prázdnin se plavecké kurzy nekonají, za státní svátek a prázdniny si nelze vybrat náhradu.
 • Zdravotní obtíže  a dovolená nejsou důvodem k vrácení kurzovného.
 • PŠ neposkytuje náhradní hodiny.
 • Ke vstupu do šaten(na kurz) jste oprávněni pouze po obdržení aktivního čipu na bazénu Slovany nebo bazén Lochotín.
 • Bez průkazky/čipu nebude umožněn vstup na bazén.
 • Za vystavení duplikátu průkazky/čipu je nutné uhradit 200,-Kč
 • Šatny jsou vám k dispozici 15min před a 15min po plavecké lekci.
 • Dětské šatny jsou k dispozici pouze pro převlékání 
  KO - maminky, děti (tatínkové s dětmi využijí pánskou šatnu),
  RD - maminky, děti (tatínkové s dětmi využijí pánskou šatnu), 
  ZP - pouze děti, rodiče, kteří si chtějí jít zaplavat si musí koupit vstupenku a použít šatnu dámskou či pánskou
 • ZD - velké šatny
 • Přihlášením na plavecký kurz udělujete svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů z průběhu plaveckých lekcí a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů PŠ, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné. Zákazník, který svolil k pořizování a použití fotografií a videozáznamů jeho osoby, může svůj souhlas kdykoli odvolat a to zasláním emailu na adresu PŠ.
 • Mimo tyto hodiny je "divák"  povinen zakoupit si vstupné dle platného ceníku.

Účastníci plavecké výuky jsou povinni dodržet pokyny zaměstnanců plaveckého areálu.